Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-381 priedas

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, TURINČIOSE NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIUS, TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ DYDIS 

Įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

Eil.

Nr.

Mokyklos pavadinimas Programos pavadinimas Valandų per savaitę skaičius Mokestis per mėnesį, Eur
1 2 3 4 5
4. Berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ Neformaliojo švietimo (ankstyvojo ir išplėstinio ugdymo) ir formalųjį švietimą papildančiojo ugdymo (pradinio, pagrindinio ugdymo) programos * 20
Laisvai pasirenkamas individualios mokymosi formos dalykas * 10
Paslaugos suaugusiems neteikiamos