MOKESČIO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, TURINČIOSENEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIUS, TEIKIAMAS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-381 priedas

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, TURINČIOSE NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIUS, TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ DYDIS 

Įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

 

Eil.

Nr.

Mokyklos pavadinimas Programos pavadinimas Mokestis per mėnesį, Eur
1. Berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ Neformaliojo švietimo (ankstyvojo ir išplėstinio ugdymo) ir formalųjį švietimą papildančiojo ugdymo (pradinio, pagrindinio ugdymo) programos 20
Laisvai pasirenkamas individualios mokymosi formos dalykas 10
Paslaugos suaugusiems neteikiamos