Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padedanti spręsti aktualius Mokyklos klausimus ir atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams. Mokyklos tarybą sudaro nelyginis atstovų skaičius: lygiomis dalimis (ne mažiau kaip po 3) atstovaujami tėvai, mokiniai, mokyojai.  Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ tarybos veiklos aprašas ir funkcijos aprašytos mokyklos nuostatuose, skyriuje V MOKYKLOS SAVIVALDA.

Mokyklos tarybos nariai

Mokytojai

  • Masienė Vilma
  • Petrauskienė Kristina
  • Vaičienė Ina

Tėvai

  • Lenkutis Tadas
  • Ribokienė Živilė
  • Urbonas Rokas

Mokiniai

  • Kaminskas Jonas
  • Ramašauskas Domininkas
  • Vitkevičius Vilius