Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ yra formalųjį švietimą papildančiojo muzikinio ugdymo institucija, įsteigta 1989 metais. Mokyklos specializacija – berniukų chorinis dainavimas. Mokykla yra juridinis asmuo ir turi herbinį antspaudą. Mokykloje ugdomi visų norinčių ir didaktine prasme galinčių mokytis ugdytinių muzikinės kultūros bei asmeninės muzikinės raiškos pagrindai, lavinami muzikiniai sugebėjimai, ugdomas noras plėtoti savo muzikinius pomėgius visą gyvenimą, poreikį muzikuoti, siekimą pažinti muziką kaip kultūros reiškinį. Atsižvelgiant į ugdytinių dvasines ir emocines reikmes, visas mokymas derinamas su mokinių interesais bei pomėgiais.

Mokykla veikia pagal subalansuotą, kryptingą ir nuoseklią programą, savyje derinančią mokytojų pedagogines idėjas ir bendrąsias valstybines gaires (bendrąją muzikos mokyklų programą bei mokinių muzikinių pasiekimų standartus), skatinamas mokytojų darbo kūrybiškumas ir iniciatyvos, įgalinantys įvairių mokymo metodų atsiradimą bei skatinantys individualias mokinių savybes, poreikį integruoti mokymą. Rengiant individualiąją mokymo programą buvo atsižvelgta: į mokinių asmenybių raidos uždavinius, jų žinių, gebėjimų, nuostatų brandą ir pobūdį, jų polinkius, interesus, mokyklos filosofiją, turimus vadovėlius, pagalbinę mokomąją bazę, technines galimybes, vietinės bendruomenės interesus ir poreikius, lokalinę aplinką, tikslingiausius mokymo metodus, pedagogų profesinę kvalifikaciją, specialius mokinių poreikius, integruoto mokymo reikalavimus.

MOKYKLOS VIZIJA

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ – šiuolaikinė neformalaus vaikų muzikinio ugdymo įstaiga: teikianti kryptingą muzikinį išsilavinimą; ugdanti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, gebančias suprasti ir vertinti profesionalią muziką, kūrinius, kultūrinę aplinką; padedanti talentingiems ugdytiniams pasiruošti studijoms aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigose; įtvirtinanti edukacinės, socialinės, kultūrinės, prevencinės institucijos modelį; plėtojanti mokyklos išskirtinumą, kurioje chorinio dainavimo mokosi berniukai ir jaunuoliai; įgalinanti ugdytiniui įgyti šiuolaikines kompetencijas, leidžiančias jiems pasiekti muzikinės kultūros profesinį meistriškumą bei aukštesnę nei turėta gyvenimo kokybę; užtikrinanti švietimo kokybę, atitinkančią atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens, visuotinius dabarties pasaulio visuomenės poreikius.

MOKYKLOS MISIJA

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ – meninės krypties su chorinio dainavimo specializacija švietimo institucija, garantuojanti kiekvienam Kauno miesto berniukui bei jaunuoliui sąlygas laisvos, kritiškai mąstančios ir atsakingos asmenybės vystymuisi, ugdanti intelektualią asmenybę, užtikrinanti lygias teises ir galimybes, įgyjant muzikinį išsilavinimą, dalyvaujanti Kauno akademinio, besimokančio ir sumanaus miesto įvaizdžio plėtojimo programoje ir Lietuvos chorinės kultūros tradicijų puoselėjime.

VERTYBĖS

Vaikas – didžiausia vertybė, jis turi teisę sukurti savo tobulą pasaulį – šia nuostata mokykloje siekiama, kad ugdytiniai muzika praturtintų savo asmeninį gyvenimą, patirtų džiaugsmą per įvairias muzikavimo formas, įgytų kokybiškas žinias ir įgūdžius. Mokinys mokytojui – unikalus, nepakartojamas, besąlygiškai vertingas.