Duomenų apsaugos pareigūnas:
Raštinės vedėja – Erika Albrektaitė

Pašto adresas – D. Poškos g. 4, LT-44293 Kaunas

Telefono ryšio numeris – 8 (37) 320 486

Elektroninio pašto adresas – varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

Kitos ryšių priemonės – www.varpelis.com

DAUGIAU INFORMACIJOS WWW.ADA.LT

DUOMENŲ APSAUGA

Atsižvelgiant į tai, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos ir siekiant įgyvendinti Reglamente išdėstytas sąlygas patvirtintos Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“: